Administracja

2-letnie studia II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organizacjach członkowskich, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

Administracja publiczna

Umiejętności i kompetencje absolwenta:
Absolwent tej specjalności potrafi prognozować przebieg spraw administracyjnych z wykorzystaniem standardowych procedur prawno-administracyjnych. Umie wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent potrafi analizować konkretne stany faktyczne i prawne oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich rozstrzygnięcia. Administratywista umiejętnie komunikuje się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, organizuje i kieruje wybranymi zespołami. Obok umiejętności i kompetencji zawodowych jest otwarty na własny rozwój zawodowy.

Przykładowe miejsca pracy:
Urzędy wojewódzkie i miejskie, urzędy gminy, starostwa, urzędy statystyczne, urzędy skarbowe, stanowiska administracyjno-managerskie dotyczące realizacji programów unijnych w administracji publicznej i sektorze prywatnym.

Wybrane przedmioty na specjalności:
Europejskie prawo finansów publicznych, podstawy rachunkowości, system administracji publicznej, prawo wyborcze i referendalne, wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego.